Stadgar
Start
Historik
Medlemmar
Utmärkelser
Medlemsblad
Gästbok
Fotogalleri
Blanketter
Domar/funktionärs listor
Länkar
Kontakta oss
Stadgar

 

 STADGAR FÖR MALMÖ HANDBOLLDOMARKLUBB

Stiftad den 3 januari 1940

Klubbens ändamål och verksamhetsområde

§1
Malmö Handbolldomarklubb har som ändamål att främja medlemmarnas gemensamma intressen.

§2
Klubbens verksamhet omfattar domare och funktionärer inom handbollens verksamhetsområde.

Inträde i klubben 

§3
Person inom klubbens verksamhet och verksamhetsområde är berättigad ingå som medlem inom klubben.

§4
Årsavgiften och senaste inbetalningsdag fastställs vid klubbens ordinarie årsmöte.

§5
Medlemskapet räknas inträda i och med första årsavgiften erlagts.

§6
Medlem som upphört att aktivt utöva handbollsdomare- eller funktionärssysslan, äger rätt att kvarstå såsom medlem i klubben så länge han/hon erlägger i §4 stadgad årsavgift.

§7
Till hedersledamot i klubben kan på förslag av styrelsen å ordinarie årsmöte väljas person som på ett utmärkt och förtjänstfullt sätt bidragit till främjandet av klubbens ändamål.

Klubbens hedersnål skall utdelas efter 10 års styrelsearbete eller 15 års aktivt arbete som domare eller funktionär inom klubben.

§8
Medlemskapet i klubben förloras,
a) då medlem ej inom föreskriven tid erlagt stadgad årsavgift.
b) då medlem uppenbart bryter mot klubbens stadgar eller mot av klubben vederbörligen fattat beslut, samt
c) då medlem på annat sätt uppenbarligen gjort sig ovärdig att tillhöra klubben.

§9
Klubbens angelägenheter i ekonomiskt och administrativt hänseende handhas av en på årsmötet vald styrelse, bestående av 3 ledamöter och en suppleant för dessa. Ledamöter avgår och väljes växelvis för en tid av 2 år. Ordförande och suppleant ena året och kassör och sekreterare andra året.

Avgående ledamot eller suppleant kan återväljas.

§10
 
Styrelsen, som själv gör upp sin arbetsordning, sammanträder så ofta förhållandena kräver det och är beslutför då minst 3 ledamöter är närvarande. Av styrelsen fattat beslut är en var vid sammanträdet närvarande ansvarig, som ej till protokollet anfört sin reservation.

På dag och tid, som styrelsen bestämmer, håller klubben ordinarie sammanträde.

Klubbens årsmöte ska hållas senast två veckor efter det att alla handbollsmatcher, kopplade till innevarande säsong, är färdigspelade.

Styrelsen skall ha minst fyra protokollförda sammanträden per år.

§11
Räkenskaperna jämte den av styrelsens ledamöter underskrivna årsberättelsen ska avlämnas till revisorerna senast 1 månad före årsmötet. Revisionsberättelsen ska därefter vara styrelsen tillhanda en vecka efter räkenskapernas överlämnande till revisorerna.

§12
Klubbens räkenskaper, för vilka styrelsen är gemensamt ansvarig, ska avslutas per den 31/12 och årligen granskas av två revisorer, vilka jämte suppleant avgår och väljes växelvis för en tid av 2 år.

§13
På årsmötet ska följande frågor behandlas: 

 1. Mötets öppnande.
 2. Mötets behöriga utlysande och granskning av ev. fullmakter.
 3. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 4. Val av justeringsmän, tillika rösträknare, att jämte ordförande justera mötets protokoll.
 5. Föredragning av styrelsens årsberättelse.
 6. Föredragning av revisionsberättelsen.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen omfattar.
 8. Val av styrelse enligt §9 i stadgarna.
 9. Val av 1 revisor, och vartannat år, revisorsuppleant.
 10. Val av valberedning, 2 personer.
 11. Val av matchtillsättare.
 12. Val av representanter till Skånes Handbollförbunds årsmöte.
 13. Fastställande av årsavgifter och arvoden samt datum för årsavgift.
 14. Skrivelser, vilka inkommit till behandling senast 21 dagar före mötet.
 15. Frågor, som eventuellt uppkommit på mötet, kan om minst 2/3 av de närvarande därom är ense, även upptagas till behandling.
 16. Mötets avslutning.

§14
Kallelse till såväl ordinarie som extra sammanträde utfärds av styrelsen. Sådan kallelse ska utgå senast 14 dagar före sammanträdet.

§15
Vid sammanträde gäller, 

Att varje närvarande medlem äger en röst och rätt att förete en fullmakt. Styrelseledamot äger icke rösträtt i fråga rörande styrelsens ansvarsfrihet. Alla val ska ske med slutna sedlar om någon detta begär.

§16
Förslag om ändring av dessa stadgar skall, där det ej väckes av styrelsen, inlämnas skriftligen till denna senast en månad före det sammanträde förslaget ska behandlas. Beslut om stadgeändring eller om klubbens upplösning ska fattas vid två på varandra följande sammanträden av vilka det ena ska vara årsmöte.

För att sådant beslut skall kunna bli godkänt fordras det 2/3 majoritet av de röstande vid sammanträdet.

Vid beslut om klubbens upplösning ska överblivna medel tillfalla handbollen gagneligt ändamål.

Reviderade: 1959, 1966, 1968, 1988 och 2008

 

 

Start | Historik | Medlemmar | Utmärkelser | Medlemsblad | Gästbok | Fotogalleri | Blanketter | Domar/funktionärs listor | Länkar | Kontakta oss | Stadgar

Webbplatsen uppdaterades måndag 08 augusti 2016